Web Cơ Bản

Phương thức back() của đối tượng History

- Phương thức back() của đối tượng history dùng để quay lại trang được truy cập trước trang hiện tại trong lịch sử của cửa sổ trình duyệt.

- Phương thức back() có ý nghĩa giống như khi ta bấm vào nút "quay lại" trên trình duyệt.

quay về trang trước history back trong javascript

1) Cú pháp

- Để quay lại trang trước, ta truy cập vào phương thức back() của đối tượng history:

history.back()

2) Một số ví dụ

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

 <button type="button" onclick="quay_lai_trang_truoc()">Quay lại trang trước</button>

 <script>
   function quay_lai_trang_truoc(){
     history.back();
   }
 </script>

</body>
</html>
Xem ví dụ

- Phương thức back() sẽ không hoạt động nếu như trong lịch sử của cửa sổ trình duyệt không tồn tại bất kỳ trang nào được truy cập trước trang hiện tại. Xem ví dụ