Web Cơ Bản

Phương thức toString() trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Phương thức toString() dùng để trả về giá trị chuỗi của một biểu thức chính quy.

Cú pháp:

biểu_thức_chính_quy.toString()
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p id="demo1"></p>
    <p id="demo2"></p>
    <script>
        var RegExp1 = /webcoban1/gi;
        var RegExp2 = new RegExp("webcoban2", "i");

        var string1 = RegExp1.toString();
        var string2 = RegExp2.toString();

        document.getElementById("demo1").innerHTML = string1;
        document.getElementById("demo2").innerHTML = string2;
    </script>
</body>
</html>
Xem ví dụ