Web Cơ Bản

Phương thức test() trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Phương thức test() dùng để kiểm tra xem trong một chuỗi có chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không.

  • Nếu có thì trả về giá trị true.
  • Nếu không thì trả về giá trị false.

Cú pháp:

biểu_thức_chính_quy.test(chuỗi)
Ví dụ 1:

Kiểm tra xem trong chuỗi "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web" có chứa chuỗi con nào có dạng là "webcoban" hay không.


var str = "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web";
var reg = /webcoban/;
var result = reg.test(str);
Xem ví dụ
Ví dụ 2:

Kiểm tra xem trong chuỗi "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web" có chứa chuỗi con nào có dạng là "webcoban" không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường hay không.


var str = "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web";
var reg = /webcoban/i;
var result = reg.test(str);
Xem ví dụ