Web Cơ Bản

Thuộc tính language của đối tượng Navigator

- Thuộc tính language của đối tượng navigator chứa thông tin phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt của người dùng.

1) Cú pháp

- Để lấy phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt, ta truy cập vào thuộc tính language của đối tượng navigator giống cú pháp bên dưới.

navigator.language

2) Một số ví dụ

Ví dụ:
<script>
    var x = navigator.language;
</script>

Đối với trình duyệt mà bạn đang dùng, biến x sẽ có giá trị là:

Để lấy phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt IE10 và các phiên bản trở về trước, ta truy cập vào thuộc tính browserLanguage của đối tượng navigator