Web Cơ Bản

Thuộc tính protocol của đối tượng Location

- Thuộc tính protocol của đổi tượng location chứa thông tin giao thức của URL hiện tại.

- Với việc truy cập vào thuộc tính protocol của đối tượng location, ta có thể lấy được giao thức của URL hiện tại hoặc thiết lập lại cho URL hiện tại một giao thức mới.

1) Cú pháp

- Lấy giao thức của URL hiện tại:

location.protocol

- Thiết lập lại giao thức của URL hiện tại:

location.protocol = giao thức mới

- Dưới đây là một số giao thức phổ biến:

 • https:
 • http:
 • file:
 • ftp:
 • mailto:

2) Một số ví dụ

Ví dụ:

Lấy giao thức của URL hiện tại


<script>
  var x = location.protocol;
</script>
Xem ví dụ
Ví dụ:

Thiết lập lại giao thức của URL hiện tại thành https:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <button type="button" onclick="thiet_lap()">Thiết lập lại giao thức</button>

  <script>
    function thiet_lap(){
      location.protocol = "https:";
    }
  </script>

</body>
</html>
Xem ví dụ