Web Cơ Bản

Thuộc tính length của đối tượng History

1) Thế nào là "số lần truy cập trang" của một cửa sổ trình duyệt

- Để hiểu thế nào là "số lần truy cập trang" của một cửa sổ trình duyệt, bạn chỉ cần xem qua ví dụ sau:

- Ví dụ: Nếu dưới đây là quá trình truy cập trang trên cửa sổ trình duyệt mà bạn đang dùng

trang1.html => trang2.html => trang1.html => trang3.html => trang2.html

thì khi đó, cửa sổ trình duyệt sẽ có số lần truy cập trang là 5.

2) Thuộc tính length của đối tượng History

- Thuộc tính length của đối tượng history chứa thông tin số lần truy cập trang của cửa sổ trình duyệt hiện tại.

- Để lấy số lần truy cập trang của cửa sổ trình duyệt hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính length của đối tượng history với cú pháp như sau:

history.length
Ví dụ:
<script>
    var x = history.length;
</script>

Đối với cửa sổ trình duyệt mà bạn đang dùng, biến x sẽ lưu trữ giá trị là:

- Lưu ý: Đối với trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, .... Khi bạn mở một cửa sổ mới tuy chưa truy cập trang nào (giống hình bên dưới) nhưng trình duyệt vẫn sẽ tính đó như một lần truy cập trang.

Đối tượng history trong javascript