Web Cơ Bản

Bổ nghĩa i trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Bổ nghĩa i được dùng để so khớp chuỗi không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường.

Cú pháp:

/chuỗi cần tìm/i

hoặc

new RegExp("chuỗi cần tìm","i")
Ví dụ:

Ta so coi chuỗi "WeB" trùng khớp với cụm vào trong chuỗi "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE"
(Không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE";
var patt = /WeB/i;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE

Lưu ý: Nếu ta chỉ dùng mỗi bổ nghĩa i thì nó chỉ lấy kết quả đầu tiên trùng khớp. Bạn có thể kết hợp với bổ nghĩa g để lấy tất cả các kết quả trùng khớp.

Ví dụ:

Ta so coi chuỗi "WeB" trùng khớp với cụm vào trong chuỗi "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE"
(Lấy hết tất cả các kết quả trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE";
var patt = /WeB/gi;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE