Web Cơ Bản

Bổ nghĩa g trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Bổ nghĩa g được dùng để lấy tất cả kết quả được so thấy trùng khớp.

Cú pháp:

/chuỗi cần tìm/g

hoặc

new RegExp("chuỗi cần tìm","g")
Ví dụ:

Lấy kết tất cả kết quả được so thấy trùng khớp của từ "web" trong chuỗi "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE"

var str = "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE";
var patt = /web/g;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE

Ta có thể kết với bổ nghĩa i để lấy tất cả kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường.

Ví dụ:
var str = "trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE";
var patt = /web/gi;
var result = str.match(patt);

Những từ có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

trang webcoban.vn huong dan hoc lap trinh web va thiet ke WEBSITE