Web Cơ Bản

Biểu thức [các ký tự cần tìm] trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Biểu thức [các ký tự cần tìm] được dùng để tìm các ký tự nằm bên trong cặp dấu ngoặc vuông.

Cú pháp:

new RegExp("[các ký tự cần tìm]","bổ nghĩa")

hoặc

/[các ký tự cần tìm]/bổ nghĩa

Trong đó:

 • các ký tự cần tìm có thể viết theo dạng:
  • Liệt kê cụ thể các ký tự cần tìm, ví dụ:
   • [ghj8k] tìm các ký tự g, h, j, 8, k
   • [a] tìm ký tự a
  • Liệt kê một loạt theo thứ tự bảng chữ cái, ví dụ:
   • [A-Z] tìm các ký tự từ A đến Z
   • [a-z] tìm các ký tự từ a đến z
   • [A-z] tìm các ký tự từ A đến z
   • [a-e] tìm các ký tự từ a đến e
   • [0-9] tìm các ký tự là số từ 0 đến 9
   • [4-7] tìm các ký tự là số từ 4 đến 7
 • bổ nghĩa có thể là:
  • g: lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp
  • i: không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường
  • gi: lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường
Ví dụ 1:

Tìm các ký tự h, a, 1, d, 2, i trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[ha1d2i]/g;
var result = str.match(patt);

Những ký tự được tô màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 2:

Tìm các ký tự h, a, 1, d, 2, i trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[ha1d2i]/gi;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 3:

Tìm các ký tự từ B đến H trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[B-H]/g;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 4:

Tìm các ký tự từ B đến H trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp và không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thường)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[B-H]/gi;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 5:

Tìm các ký tự từ b đến h trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[b-h]/g;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016
Ví dụ 6:

Tìm các ký tự từ K đến b trong chuỗi "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016"
(Lấy hết tất cả các kết quả được so thấy trùng khớp)

var str = "huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016";
var patt = /[K-b]/g;
var result = str.match(patt);

Những ký tự có màu đỏ tức là được so thấy trùng khớp

huong dan hoc lap trinh web VA THIET KE WEB 2016