Web Cơ Bản

Thẻ <!-- --> trong HTML

- Thẻ <!-- --> dùng để xác định một đoạn chú thích trong trang web.

(Khi trình duyệt thực thi mà gặp phải những đoạn chú thích thì nó sẽ bỏ qua những đoạn chú thích đó)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <!-- Đây là chú thích, nó sẽ không được hiển thị lên màn hình -->
    <p>LẬP TRÌNH WEB</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Nội dung chú thích có thể được viết trải dài trên nhiều dòng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <!-- Đây là chú thích,
nó sẽ không được hiển thị
lên màn hình -->
    <p>LẬP TRÌNH WEB</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ