Web Cơ Bản

Thẻ <time> trong HTML

- Thẻ <time> thường dùng để đánh dấu những phần văn bản là: thời gian, ngày tháng, ngày lễ, ....

- Thẻ <time> không có hiển thị gì đặc biệt lên màn hình. Tuy nhiên, trình duyệt có thể đọc và hiểu được đó là những móc thời gian để sau này phát triển những ứng dụng như nhắc nhở, lịch, sinh nhật, .... và các công cụ tìm kiếm có thể tạo ra những kết quả thông minh hơn.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Quán chúng tôi sẽ được khai trương vào lúc <time>11:00</time> ngày <time datetime="2017-03-08">Quốc tế Phụ nữ</time></p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Thuộc tính datetime dùng để đại diện cho thời gian của phần tử <time>