Web Cơ Bản

Thẻ <sub> trong HTML

1) Thẻ <sub> trong HTML

- Thẻ <sub> dùng để tạo văn bản có kích thước nhỏ hơn văn bản bình thường và nằm ở vị trí khoảng từ phân nửa trở xuống so với văn bản bình thường.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>H<sub>2</sub>O</p>
    <p>CO<sub>2</sub></p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

H2O
CO2

- Trái ngược với thẻ <sub>, thẻ <sup> dùng để tạo văn bản nằm ở vị trí khoảng từ phân nửa trở lên so với văn bản bình thường.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>25<sup>2</sup></p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

252

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <sub> với định dạng CSS như sau:

sub { 
    vertical-align: sub;
    font-size: smaller;
}