Web Cơ Bản

Thẻ <strong> trong HTML

1) Thẻ <strong> trong HTML

- Thẻ <strong> dùng để xác định đoạn văn bản được in đậm.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <strong>Lập Trình Web</strong> từ cơ bản đến nâng cao</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

- Lưu ý: Thẻ <strong> có chức năng giống với thẻ <b>. Tuy nhiên, về mặt làm SEO website thì thẻ <strong> hỗ trợ tốt hơn.

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <strong> với định dạng CSS như sau:

strong { 
    font-weight: bold;
}