Web Cơ Bản

Thẻ <span> trong HTML

- Thẻ <span> là một trong những thẻ quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong HTML.

- Thẻ <span> được dùng để nhóm các phần tử nội tuyến lại với nhau, tiện cho việc định dạng CSS.

- Thông thường:

 • Các phần tử nội tuyến được nhóm bên trong phần tử <span> chủ yếu là văn bản.
 • Các văn bản chủ yếu được định dạng:
  • Kích cỡ chữ (font-size)
  • Màu chữ (color)
  • Màu nền (background-color)
  • Kiểu chữ (font-style)
  • Font chữ (font-family)
  • Gạch chân (text-decoration)
  • ....
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>Tài liệu hướng dẫn học <span style="font-size:30px;font-family:monospace;">lập trình web</span> từ cơ bản đến nâng cao.</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ