Web Cơ Bản

Thẻ <s> trong HTML

1) Thẻ <s> trong HTML

- Thẻ <s> dùng để tạo một đường kẻ ngang lên văn bản.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <s>Lập Trình Web</s> từ cơ bản đến nâng cao</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <s> với định dạng CSS như sau:

s {
    text-decoration: line-through;
}