Web Cơ Bản

Thẻ <q> trong HTML

1) Thẻ <p> trong HTML

- Thẻ <q> thường được dùng để xác định một câu trích dẫn ngắn.

(Phần tử <q> sẽ tự động tạo một cặp dấu nháy kép bao quanh câu trích dẫn)

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Khổng Tử có câu: <q>Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người</q></p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Khổng Tử có câu: Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <q> với định dạng CSS như sau:

q { 
    display: inline;
}
q:before { 
    content: open-quote;
}
q:after { 
    content: close-quote;
}