Web Cơ Bản

Thẻ <progress> trong HTML

- Thẻ <progress> được dùng để tạo phần tử có ý nghĩa giống như là một "thanh tiến trình"

- Ví dụ: Bên dưới là một phần tử <progress> dùng để minh họa cho một thanh tiến trình đã được hoàn thành khoảng 85% công việc.

- Cú pháp:

<progress max="number" value="number"></progress>

- Trong đó:

Thuộc tính Chức năng
max

Xác định tổng khối lượng công việc

value

Xác định khối lượng công việc đã hoàn thành

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <progress max="100" value="85"></progress>
</body>
</html>
Xem ví dụ
Ví dụ:

- Sử dụng kết hợp với JavaScript để tạo một thanh tiến trình động


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <progress max="10" value="0" id="tientrinh"></progress>
  <button onclick="myFunction()">Bắt đầu</button>
  <script>
    var i = 1;
    function myFunction() {   
      setTimeout(function () {  
        document.getElementById("tientrinh").value = i;  
        i++;         
        if (i <= 10) {     
          myFunction();      
        }           
      }, 1000)
    }
  </script>
</body>
</html>
Xem ví dụ