Web Cơ Bản

Thẻ <p> trong HTML

1) Thẻ <p> trong HTML

- Thẻ <p> dùng để xác định một đoạn văn bản.

- Mặc định, phần tử <p> được thiết lập một khoảng cách ở lề trên và lề dưới, khiến các đoạn văn bản tách rời nhau, giúp dễ dàng phân biệt được các đoạn văn bản.

Ví dụ:

<p>Đây là đoạn văn bản thứ nhất</p>
<p>Đây là đoạn văn bản thứ hai</p>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <p> với định dạng CSS như sau:

p {
    display: block;
    margin-top: 1em;
    margin-bottom: 1em;
    margin-left: 0;
    margin-right: 0;
}