Web Cơ Bản

Thẻ <noscript> trong HTML

- Thẻ <noscript> thường được dùng để xác định một nội dung HTML sẽ được hiển thị khi trình duyệt của người dùng không hỗ trợ JavaScript hoặc đã tắt JavaScript (hay hiểu theo cách khác là nếu trình duyệt của người dùng có hỗ trợ JavaScript và không bị tắt thì những nội dung bên trong cặp thẻ <noscript> sẽ không được hiển thị)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <noscript>
    <div style="border:1px solid black;padding:30px;text-align:center;font-size:30px;">
      Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript hoặc đã bị tắt
    </div>
  </noscript>
  <script>
    document.write("Bạn thử tắt JavaScript của trình duyệt rồi tải lại trang để thấy sự khác biệt");
  </script>
</body>
</html>
Xem ví dụ