Web Cơ Bản

Thẻ <nav> trong HTML

1) Thẻ <nav> trong HTML

- Thẻ <nav> dùng để xác định "một tập hợp các liên kết"

(những liên kết này thường là những liên kết chính và quan trọng trong trang web)

Ví dụ:
<nav>
  <a href="http://webcoban.vn/html">HTML</a> |
  <a href="http://webcoban.vn/css">CSS</a> |
  <a href="http://webcoban.vn/javascript">JavaScript</a> |
  <a href="http://webcoban.vn/mysql">MySQL</a> |
  <a href="http://webcoban.vn/php">PHP</a>
</nav>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

- Ngoài ra, thẻ <nav> thường được sử dụng kết hợp với CSS để định dạng thành một "thanh menu".

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    nav{
      background-color:#47bdec;
    }
    nav a{
      display:inline-block;
      padding:10px;
      font-size:20px;
      color:white;
      text-decoration:none;
    }
    nav a:hover{
      background-color:#333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <nav>
    <a href="http://webcoban.vn/html/default.html">HTML</a>
    <a href="http://webcoban.vn/css/default.html">CSS</a>
    <a href="http://webcoban.vn/javascript/default.html">JavaScript</a>
    <a href="http://webcoban.vn/mysql/default.html">MySQL</a>
    <a href="http://webcoban.vn/php/default.html">PHP</a>
  </nav>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <nav> với định dạng CSS như sau:

nav {
  display: block;
}