Web Cơ Bản

Thẻ <meter> trong HTML

- Thẻ <meter> thường được dùng để tạo các phần tử có ý nghĩa giống như: thước đo, ổ đĩa, ....

- Ví dụ: Bên dưới là một phần tử <meter> dùng để minh họa cho ổ đĩa D:\ có dung lượng 150GB, trong đó đã được sử dụng hết 111GB.

- Cú pháp:

<meter min="number" max="number" low="number" high="number" value="number"></meter>

- Trong đó:

Thuộc tính Chức năng
min Xác định giá trị nhỏ nhất của thước đo
max Xác định giá trị lớn nhất của thước đo
value Xác định giá trị hiện tại của thước đo
low

Xác định ngưỡng thấp của thước đo

(khi giá trị hiện tại dưới ngưỡng thấp, màu của phần tử <meter> sẽ thay đổi)

high

Xác định ngưỡng cao của thước đo

(khi giá trị hiện tại trên ngưỡng cao, màu của phần tử <meter> sẽ thay đổi)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <meter min="0" max="10" low="3" high="7" value="5"></meter>
    <meter min="0" max="10" low="3" high="7" value="2"></meter>
    <meter min="0" max="10" low="3" high="7" value="9"></meter>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Trong một phần tử <meter> thì ba thuộc tính min, max và value là quan trọng nhất. Còn hai thuộc tính low và high không có cũng không sao.