Web Cơ Bản

Thẻ <mark> trong HTML

1) Thẻ <mark> trong HTML

- Thẻ <mark> dùng để đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <mark>Lập Trình Web</mark> từ cơ bản đến nâng cao</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <mark> với định dạng CSS như sau:

mark {
    background-color: yellow;
    color: black;
}