Web Cơ Bản

Thẻ <hr> trong HTML

1) Thẻ <hr> trong HTML

- Thẻ <hr> dùng để tạo một đường kẻ phân cách nằm ngang

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>Tài liệu hướng dẫn học HTML</p>
  <hr>
  <p>Tài liệu hướng dẫn học CSS</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý:

 • Thẻ <hr> là thẻ đơn, nên nó không có thẻ đóng.
 • Trong XHTML, để dùng thẻ <hr> thì ta phải thêm dấu gạch chéo thành <hr />

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <hr> với định dạng CSS như sau:

hr { 
  display: block;
  margin-top: 0.5em;
  margin-bottom: 0.5em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  border-style: inset;
  border-width: 1px;
}