Web Cơ Bản

Thẻ heading <h1> - <h6> trong HTML

1) Thẻ heading trong HTML

- Thẻ heading bao gồm sáu thẻ: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

- Thẻ heading thường được dùng để tạo những đề mục quan trọng trong trang web.

- Văn bản của các phần tử heading sẽ được tô đậm và có kích thước lớn hơn văn bản bình thường.

(kích thước chữ sẽ giảm dần từ thẻ <h1> xuống <h6>)

Ví dụ:

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h1> với định dạng CSS như sau:

h1 { 
  display: block;
  font-size: 2em;
  margin-top: 0.67em;
  margin-bottom: 0.67em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h2> với định dạng CSS như sau:

h2 {
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  margin-top: 0.83em;
  margin-bottom: 0.83em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h3> với định dạng CSS như sau:

h3 { 
  display: block;
  font-size: 1.17em;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h4> với định dạng CSS như sau:

h4 { 
  display: block;
  font-size: 1em;
  margin-top: 1.33em;
  margin-bottom: 1.33em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h5> với định dạng CSS như sau:

h5 { 
  display: block;
  font-size: .83em;
  margin-top: 1.67em;
  margin-bottom: 1.67em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <h6> với định dạng CSS như sau:

h6 { 
  display: block;
  font-size: .67em;
  margin-top: 2.33em;
  margin-bottom: 2.33em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}