Web Cơ Bản

Thẻ <head> trong HTML

1) Thẻ <head> trong HTML

- Thẻ <head> dùng để chứa những thẻ cung cấp thông tin cho trang web, ví dụ như:

 • Thẻ <title>
 • Thẻ <link>
 • Thẻ <style>
 • Thẻ <meta>
 • Thẻ <base>
 • Thẻ <script>
 • Thẻ <noscript>
 • ....

- Thẻ <head> phải được đặt ở vị trí trên cùng bên trong phần tử <html>, ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Cách sử dụng thẻ head</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <p>Nội dung bài học</p>
</body>
</html>

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <head> với định dạng CSS như sau:

head { 
  display: none;
}