Web Cơ Bản

Thẻ <figcaption> trong HTML

1) Thẻ <figcaption> trong HTML

- Thẻ <figcaption> được dùng để tạo một tiêu đề cho nội dung được đặt bên trong phần tử <figure>

Ví dụ:

<figure>
    <img src="../image/james-franco.jpg">
    <figcaption>Diễn viên James Franco có vẻ mặt điển trai</figcaption>
</figure>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <figcaption> với định dạng CSS như sau:

figcaption { 
    display: block;
}