Web Cơ Bản

Thẻ <em> trong HTML

1) Thẻ <em> trong HTML

- Thẻ <em> dùng để xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <em>lập trình web</em> từ cơ bản đến nâng cao</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao

- Lưu ý: Thẻ <em> có chức năng giống với thẻ <i>. Tuy nhiên, về mặt làm SEO website thì thẻ <em> hỗ trợ tốt hơn.

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <em> với định dạng CSS như sau:

em { 
    font-style: italic;
}