Web Cơ Bản

Thẻ <del> trong HTML

1) Thẻ <del> trong HTML

- Thẻ <del> dùng để tạo một đường kẻ ngang lên văn bản.

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <del>Lập Trình Web</del> từ cơ bản đến nâng cao</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <del> với định dạng CSS như sau:

del {
    text-decoration: line-through;
}