Web Cơ Bản

Thẻ <br> trong HTML

- Thẻ <br> dùng để chèn một ngắt xuống dòng

- Thẻ <br> thường được đặt bên trong đoạn văn để ngắt văn bản xuống dòng, hoặc đặt giữa hai phần tử để tạo khoảng cách giữa hai phần tử.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>LẬP<br>TRÌNH<br>WEB</p>
    <p>Tài liệu hướng dẫn học HTML</p>
    <br><br><br><br>
    <p>Tài liệu hướng dẫn học CSS</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý:

  • Thẻ <br> là thẻ đơn, nên nó không có thẻ đóng.
  • Trong XHTML, để dùng thẻ <br> thì ta phải thêm dấu gạch chéo thành <br />