Web Cơ Bản

Thẻ <big> trong HTML

- Thẻ <big> dùng để xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ to hơn văn bản bình thường.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <big>Lập Trình Web</big> cơ bản</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Trong phiên bản HTML5 không hỗ trợ thẻ <big>. Do đó, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính font-size trong CSS để thay thế.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <span style="font-size:20px">Lập Trình Web</span> cơ bản</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ