Web Cơ Bản

Thẻ <base> trong HTML

- Thẻ <base> dùng để xác định một "đường dẫn cơ sở" trong trang web.

- "Đường dẫn cơ sở" này sẽ kết hợp với những "đường dẫn tương đối" để tạo ra đường dẫn tuyệt đối.

- Lưu ý: Đường dẫn cơ sở không kết hợp với những đường dẫn tuyệt đối trong trang web.

Ví dụ:

- Trang web của đoạn mã bên dưới có đường dẫn cơ sở là "https:///example.com/public/"

- Trong trang web có ba liên kết:

 • Liên kết 1 là đường dẫn tương đối, nên nó được kết hợp với đường dẫn cơ sở để tạo thành đường dẫn tuyệt đối https://example.com/public/default.html
 • Liên kết 2 là đường dẫn tương đối, nên nó được kết hợp với đường dẫn cơ sở để tạo thành đường dẫn tuyệt đối https://example.com/public/file/flower.png
 • Liên kết 3 là đường dẫn tuyệt đối nên nó được giữ nguyên.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="https:///example.com/public/">
</head>
<body>
  <a href="default.html" target="_blank">Liên kết 1</a>
  <hr>
  <a href="file/flower.png" target="_blank">Liên kết 2</a>
  <hr>
  <a href="http://webcoban.vn/javascript/default.html" target="_blank">Liên kết 3</a>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Ngoài ra, thẻ <base> còn được dùng để xác định kiểu mở liên kết mặc định cho những liên kết chưa được thiết lập kiểu mở liên kết.

Ví dụ:

- Các liên kết chưa được thiết lập kiểu mở liên kết trong trang web của đoạn mã bên dưới được thiết lập kiểu mở liên kết mặc định là _blank

 • Liên kết 1 chưa được thiết lập kiểu mở liên kết, do đó nó sẽ có kiểu mở liên kết là _blank
 • Liên kết 2 chưa được thiết lập kiểu mở liên kết, do đó nó sẽ có kiểu mở liên kết là _blank
 • Liên kết 3 đã được thiết lập kiểu mở liên kết là _self nên nó được giữ nguyên

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base target="_blank">
</head>
<body>
  <a href="http://webcoban.vn/html/default.html">Liên kết 1</a>
  <hr>
  <a href="http://webcoban.vn/css/default.html">Liên kết 2</a>
  <hr>
  <a href="http://webcoban.vn/javascript/default.html" target="_self">Liên kết 3</a>
</body>
</html>
Xem ví dụ

- Lưu ý: Thẻ <base> chỉ có hiệu lực với những đường dẫn nằm phía dưới nó. Do đó, nếu bạn muốn áp dụng thẻ <base> cho tất cả các đường dẫn trong trang web thì bạn nên đặt nó ở vị trí đầu tiên trong phần tử <head>