Web Cơ Bản

Thẻ <address> trong HTML

1) Thẻ <address> trong HTML

- Thẻ <address> dùng để xác định thông tin liên hệ của tác giả (hoặc chủ sở hữu) trang web.

- Mặc định, phần tử <address> sẽ có một ngắt dòng ở phía trên và một ngắt dòng ở phía dưới. Văn bản nằm bên trong phần tử <address> được định dạng kiểu chữ in nghiêng.

Ví dụ:

<address>
    <p>Được viết bởi: Nguyễn Thành Nhân</p>
    <p>Website: http://webcoban.vn</p>
    <p>Địa chỉ: An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ</p>
</address>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <address> với định dạng CSS như sau:

address { 
    display: block;
    font-style: italic;
}