- Khoảng cách vùng đệm của phần tử bên dưới là 20 pixel

TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH WEB