Web Cơ Bản

Thuộc tính font-weight trong CSS

1) Thuộc tính font-weight trong CSS

- Thuộc tính font-weight dùng để thiết lập việc văn bản có được "in đậm" hay không.

- Ví dụ:

2) Cách sử dụng thuộc tính font-weight trong CSS

- Để sử dụng thuộc tính font-weight, ta dùng cú pháp như sau:

font-weight: normal|bold|initial|inherit;

- Trong đó, ta thấy giá trị của thuộc tính font-weight có thể được xác định bởi một trong bốn loại:

normal

- Văn bản nằm bên trong phần tử không được in đậm.

Xem ví dụ
bold

- Văn bản nằm bên trong phần tử được in đậm.

initial

- Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính font-weight có giá trị là normal)

Xem ví dụ
inherit

- Kế thừa giá trị thuộc tính font-weight từ phần tử cha của nó.

Xem ví dụ