PHP
Các hướng dẫn cơ bản
- Bài 01: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP - Bài 02: Cài đặt máy chủ web trên máy tính (localhost) bằng XAMPP - Bài 03: Cách tạo và chạy một tập tin PHP - Bài 04: Quy tắc viết mã lệnh trong tập tin PHP - Bài 05: Cách hiển thị nội dung lên màn hình trong PHP - Bài 06: Cách khai báo và sử dụng biến trong PHP - Bài 07: Cách sử dụng chuỗi (string) trong PHP - Bài 08: Viết chú thích (ghi chú) trong PHP - Bài 09: Lệnh điều kiện if ... else trong PHP - Bài 10: Lệnh switch case trong PHP - Bài 11: Vòng lặp for & foreach trong PHP - Bài 12: Vòng lặp while & do while trong PHP - Bài 13: Cách khai báo và sử dụng hàm (function) trong PHP
Tham khảo chuyên sâu
- PHP String (Các hàm xử lý chuỗi) - PHP Array (Các hàm xử lý mảng) - PHP Date (Các hàm xử lý Ngày tháng & Thời gian) - PHP Filesystem (Các hàm xử lý tập tin hệ thống) - PHP Directory (Các hàm dùng để quản lý thư mục) - PHP Timezones (Các múi giờ)