X
PHP
Các hướng dẫn cơ bản
Tham khảo chuyên sâu
X

Cách sử dụng hàm trim() trong PHP để xóa các ký tự khoảng trắng hoặc các ký tự được chỉ định ra khỏi vị trí đầu tiên và cuối cùng của chuỗi

trim,hàm trim,ham trim,trim trong php,cách sử dụng hàm trim