WEB CƠ BẢN

Hàm rtrim() trong PHP


- Hàm rtrim() được dùng để: "Xóa những ký tự có tên trong danh sách ký tự do bạn chỉ định ra khỏi vị trí cuối cùng của chuỗi. Hành động này sẽ kết thúc khi ký tự cuối cùng của chuỗi không nằm trong danh sách ký tự do bạn chỉ định".

- Lưu ý: Hàm này sẽ trả về một chuỗi mới chứ không làm thay đổi giá trị của chuỗi ban đầu.

1) Cú pháp

- Để sử dụng hàm rtrim() thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

rtrim(string, charlist)
Tham số Yêu cầu Mô tả
string Bắt buộc - Chuỗi được dùng để xử lý
charlist Không bắt buộc

- Danh sách những ký tự mà bạn muốn xóa ra khỏi cuối chuỗi.

- Lưu ý: Nếu bỏ qua tham số charlist, tất cả những ký tự bên dưới nếu chúng có tồn tại ở cuối chuỗi thì chúng sẽ bị xóa.

 • \0 (NULL)
 • \t (tab)
 • \n (new line)
 • \x0B (vertical tab)
 • \r (carriage return)
 •     (white space)

- Trước khi đi vào tìm hiểu các ví dụ thì bạn cần phải biết rằng:

- Những ký tự \0 \t \n \x0B \r     sẽ không có hiển thị đặc biệt gì lên màn hình.

- Ví dụ, chúng ta có một đoạn mã như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$str = "   Tài \n\n\nliệu \t\t\t\thọc \nHTML";
echo $str;
?>

</body>
</html>

- Màn hình trình duyệt sẽ hiển thị là:

Tài liệu học HTML

- Tuy nhiên, khi bạn phải bấm vào Xem nguồn trang (view-source) thì mới thấy được sự khác biệt:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

   Tài 


liệu 				học 
HTML
</body>
</html>

2) Một số ví dụ

Ví dụ 1

- Xóa tất cả những ký tự M ra khỏi vị trí cuối của chuỗi Tài liệu học HTMLMMMM


<?php
  $text_01 = "Tài liệu học HTMLMMMM";
  $text_02 = rtrim($text_01,"M");
?>
Ví dụ 2

- Xóa tất cả những ký tự T L    c M H ra khỏi vị trí cuối của chuỗi Tài liệu học HTML


<?php
  $text_01 = "Tài liệu học HTML";
  $text_02 = rtrim($text_01,"TL cMH");
?>