X
MySQL
Các hướng dẫn cơ bản
X

NOT NULL Không cho phép nhận giá trị NULL trong MySQL

NOT NULL,Không cho phép nhận giá trị NULL trong MySQL