Hàm UPPER() Đổi chữ hoa trong MySQL


Hàm UPPER() & UCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ HOA.

Về cách sử dụng, hàm UCASE() giống với hàm UPPER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm UPPER() đại diện cho cả hai.

Cú pháp

SELECT UPPER(column_name)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy cột họ tên của sinh viên ở dạng chữ IN HOA.


SELECT UPPER(Full_name)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

UPPER(Full_name)
NGUYEN THANH NHAN
PHAM THU HUONG
NGUYEN NHU NGOC
BUI THANH BAO
LE MY NHAN
TAN THUC BAO
TRINH GIAO KIM
Ví dụ 2:

Lấy họ tên và thành phố của những bạn sinh viên nữ ở dạng chữ IN HOA. Đổi tên cột thành City_HOA, Full_name_HOA


SELECT UPPER(Full_name) AS Full_name_HOA, UPPER(City) AS City_HOA
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

Full_name_HOA City_HOA
PHAM THU HUONG VINH LONG
NGUYEN NHU NGOC SOC TRANG
LE MY NHAN CAN THO