Hàm SUM() Lấy giá trị tổng của một cột trong MySQL


Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột.

Cú pháp

SELECT SUM(column_name)
FORM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy giá trị tổng của cột tuổi sinh viên.


SELECT SUM(Age)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

SUM(Age)
179
Ví dụ 2:

Lấy giá trị tổng của cột tuổi của những sinh viên có giới tính nam. Đặt tên cột của bảng kết quả là Age_Nam


SELECT SUM(Age) AS Age_Nam
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Age_Nam
117