Hàm SUBSTRING() Lấy chuỗi con trong MySQL


Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha.

Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai.

Cú pháp

SELECT SUBSTRING(column_name, start, length)
FROM table_name;

Trong đó:

  • column_name là cột chứa chuỗi ký tự cha.
  • start là vị trí bắt đầu lấy trong chuỗi cha.
  • length là độ dài của chuỗi con.

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy 5 ký tự đầu tiên của cột họ tên


SELECT SUBSTRING(Full_name, 1, 5)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

SUBSTRING(Full_name, 1, 5)
Nguye
Pham
Nguye
Bui T
Le My
Tan T
Trinh
Ví dụ 2:

Lấy thành phố & 6 ký tự đầu tiên bắt đầu từ vị trí thứ 2 trong cột họ tên của những sinh viên nam. Đổi tên cột thành ky_tu


SELECT City, SUBSTRING(Full_name, 2, 6) AS ky_tu
FROM sinh_vien
WHERE Gender='Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

City ky_tu
Can Tho guyen
Soc Trang ui Tha
An Giang an Thu
Bac Lieu rinh G