X
MySQL
Các hướng dẫn cơ bản
X

Hàm MIN() Lấy giá trị nhỏ nhất của cột trong MySQL

Hàm MIN(),Lấy giá trị nhỏ nhất của cột trong MySQL