Hàm MAX() Lấy giá trị lớn nhất của cột trong MySQL


Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột.

Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... 

Cú pháp

SELECT MAX(name_column)
FROM name_table;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy tuổi lớn nhất


SELECT MAX(Age)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

MAX(Age)
44
Ví dụ 2:

Lấy tuổi của sinh viên nữ lớn tuổi nhất. Đặt tên cột trong bảng kết quả là tuoi_lon_nhat


SELECT MAX(Age) AS tuoi_lon_nhat
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

tuoi_lon_nhat
22
Ví dụ 3:

Truy xuất thông tin của sinh viên có tuổi lớn nhất


SELECT *
FROM sinh_vien
WHERE Age = (SELECT MAX(Age) FROM sinh_vien);

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Full_name Gender Age City
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu