Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL


Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường.

Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai.

Cú pháp

SELECT LOWER(column_name)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy cột họ tên của sinh viên ở dạng chữ thường.


SELECT LOWER(Full_name)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

LOWER(Full_name)
nguyen thanh nhan
pham thu huong
nguyen nhu ngoc
bui thanh bao
le my nhan
tan thuc bao
trinh giao kim
Ví dụ 2:

Lấy họ tên và thành phố của những bạn sinh viên nữ ở dạng chữ thường. Đổi tên cột thành City_thuong, Full_name_thuong


SELECT LOWER(Full_name) AS Full_name_thuong, LOWER(City) AS City_thuong
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về bảng kết quả như sau:

Full_name_thuong City_thuong
pham thu huong vinh long
nguyen nhu ngoc soc trang
le my nhan can tho