Ghép bảng bằng mệnh đề RIGHT JOIN trong MySQL


Từ khóa RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên phải (table2), kết hợp với các hàng trong bảng bên trái (table1).

Lưu ý: Kết quả của phía bên trái sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau.

Cú pháp

SELECT *
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

Mệnh đề RIGHT JOIN trong MySQL

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng khachhang (khách hàng) :

ID_khachhang NAME_khachhang
Kh001 Khach Hang 001
Kh002 Khach Hang 002
Kh003 Khach Hang 003
Kh004 Khach Hang 004
Kh005 Khach Hang 005
Kh006 Khach Hang 006
Kh007 Khach Hang 007
Kh008 Khach Hang 008
Kh009 Khach Hang 009

Và một bảng hoadon (hóa đơn) như sau:

ID_hoadon ID_khachhang DATE_hoadon
101 Kh005 2015-03-03
102 Kh008 2015-07-09
103 Kh003 2015-10-12
105 Kh004 2016-05-06
106 Kh008 2016-08-08

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo 2 bảng như trên)

Ví dụ

Câu lệnh MySQL dưới đây sẽ trả về danh sách tất cả các hóa đơn và những khách hàng đã mua chúng.

SELECT hoadon.ID_hoadon, khachhang.ID_khachhang, khachhang.NAME_khachhang, hoadon.DATE_hoadon
FROM khachhang
RIGHT JOIN hoadon 
ON hoadon.ID_khachhang=khachhang.ID_khachhang
ORDER BY hoadon.ID_hoadon;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

ID_hoadon ID_khachhang NAME_khachhang DATE_hoadon
101 Kh005 Khach Hang 005 2015-03-03
102 Kh008 Khach Hang 008 2015-07-09
103 Kh003 Khach Hang 003 2015-10-12
105 Kh004 Khach Hang 004 2016-05-06
106 Kh008 Khach Hang 008 2016-08-08