(DELETE) Xóa dữ liệu của bảng trong MySQL


Từ khóa DELETE được dùng để xóa dữ liệu (hàng) trong bảng.

Cú pháp xóa dữ liệu trong bảng

DELETE FROM table_name
WHERE column_name = giá_trị;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Xóa những sinh viên có giới tính là nam


DELETE FROM sinh_vien
WHERE Gender = "Nam";

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ trở thành:

Full_name Gender Age City
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Ví dụ 2:

Xóa những sinh viên có giới tính nam và tuổi là 19


DELETE FROM sinh_vien
WHERE (Gender="Nam") AND (Age=19);

Sau khi thực thi, bảng sinh_vien sẽ trở thành:

Full_name Gender Age City
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Lưu ý:

Đối với câu lệnh DELETE, nếu chúng ta bỏ mệnh đề WHERE thì MySQL sẽ xóa hết tất cả dữ liệu của bảng.