Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Cú pháp tạo database

Để tạo một Database trong MySQL, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây.

CREATE DATABASE database_name;

Ví dụ

Tạo một Database có tên là hocmysql

CREATE DATABASE hocmysql;

Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi