Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL


Cú pháp tạo database

Để tạo một Database trong MySQL, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây.

CREATE DATABASE database_name;
Ví dụ:

Tạo một Database có tên là hocmysql


CREATE DATABASE hocmysql;