Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL


Cú pháp tạo database

Để tạo một Database trong MySQL, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây.

CREATE DATABASE database_name;

Ví dụ

Tạo một Database có tên là hocmysql

CREATE DATABASE hocmysql;