Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin


Để chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin có 4 bước cơ bản:

  • Bước 1: Mở giao diện quản lý phpMyAdmin.
  • Bước 2: Mở giao diện gõ lệnh MySQL.
  • Bước 3: Gõ câu lệnh MySQL.
  • Bước 4: Bấm nút chạy lệnh MySQL

Bước 1: Mở giao diện quản lý phpMyAdmin

Mở trình duyệt, gõ vào thanh địa chỉ localhost/phpmyadmin rồi bấm Enter. Giao diện quản lý phpMyAdmin sẽ hiện lên.

Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin

Bước 2: Mở giao diện gõ lệnh MySQL

Từ giao diện quản lý phpMyAdmin, nhìn trên thanh menu bạn thấy chữ SQL, bấm vào đó, giao diện gõ lệnh MySQL sẽ hiện ra.

Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin

Bước 3: Gõ câu lệnh MySQL

Tại giao diện gõ lệnh MySQL, gõ câu lệnh nào mà bạn muốn. Nếu chưa biết nhiều về MySQL, thì tôi giới thiệu cho bạn câu lệnh như sau: CREATE DATABASE new_database;

Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin

Bước 4: Bấm nút chạy lệnh MySQL

Sao khi gõ lệnh xong, bấm vào nút “Go”.

Nếu hiện ra thông báo tương tự phía dưới tức là bạn chạy câu lệnh MySQL thành công.

Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin