(BETWEEN) Truy xuất dữ liệu trong một khoảng giá trị trong MySQL


Từ khóa BETWEEN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu nằm trong một khoảng nào đó.

Cú pháp

SELECT *
FROM name_table
WHERE name_column BETWEEN value1 AND value2;

Lưu ý:

  • value 1 phải nhỏ hơn value2.
  • value có thể là ký tự, ngày tháng năm, hoặc số,....

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Truy xuất những sinh viên có tuổi là từ 19 đến 22


SELECT *
FROM sinh_vien
WHERE Age BETWEEN 19 AND 22;

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Ví dụ 2:

Lấy họ tên và tuổi của những sinh viên có độ tuổi KHÔNG THUỘC KHOẢNG  21 đến 36.


SELECT Full_name, Age
FROM sinh_vien
WHERE Age NOT BETWEEN 21 AND 36;

Lưu ý: NOT BETWEEN có nghĩa là không nằm trong khoảng giá trị chỉ định.

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name Age
Nguyen Thanh Nhan 19
Pham Thu Huong 20
Nguyen Nhu Ngoc 20
Bui Thanh Bao 19
Trinh Giao Kim 44
Ví dụ 3 (nâng cao):

Lấy họ tên của những sinh viên có tuổi từ 18 đến 21 sống ở Can Tho, Vinh Long


SELECT Full_name
FROM sinh_vien
WHERE (Age BETWEEN 18 AND 21) AND (City IN ("Can Tho","Vinh Long"));

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name
Nguyen Thanh Nhan
Pham Thu Huong