X
MySQL
Các hướng dẫn cơ bản
X

AVG() Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL

AVG(),Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL