AVG() Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL


Hàm AVG() được dùng để lấy giá trị trung bình cộng của một cột.

Cú pháp

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 1:

Lấy tuổi trung bình của các sinh viên trong danh sách


SELECT AVG(Age)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

AVG(Age)
25.5714
Ví dụ 2:

Lấy tuổi trung bình của những sinh viên nữ và đổi tên cột thành Age_tb


SELECT AVG(Age) AS Age_tb
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Age_tb
20.6667
Ví dụ 3:

Lấy họ tên & tuổi của những sinh viên có tuổi lớn hơn độ tuổi trung bình của tất cả sinh viên.


SELECT Full_name, Age
FROM sinh_vien
WHERE Age > (SELECT AVG(Age) FROM sinh_vien);

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Full_name Age
Tan Thuc Bao 35
Trinh Giao Kim 44