(AS) Đặt lại tên cho bảng, cột trong MySQL


Từ khóa AS được dùng để cung cấp cho một bảng cơ sở dữ liệu (hoặc một cột trong bảng) một cái tên tạm thời.

Từ khóa AS thường được dùng khi:

  • Có nhiều hơn một bảng tham gia truy vấn
  • Đặt lại tên cột cho ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn.

Cú pháp

Cú pháp đặt tên tạm thời cho cột:

SELECT column_name AS new_column_name
FROM table_name;
Cú pháp đặt tên tạm thời cho bảng:

SELECT *
FROM table_name AS new_table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Và một bảng ket_qua_hoc_tap như sau:

Full_name Grade
Nguyen Thanh Nhan Xuat Sac
Pham Thu Huong Kha
Nguyen Nhu Ngoc Yeu
Bui Thanh Bao Trung Binh
Le My Nhan Gioi
Tan Thuc Bao Gioi
Trinh Giao Kim Kha

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo 2 bảng như trên)

Ví dụ 1:

Truy xuất danh sách sinh viên, đổi tên cột Full_name thành ho_ten, Gender thành gioi_tinh, Age thành tuoi, City thành thanh_pho


SELECT Full_name AS ho_ten, Gender AS gioi_tinh, Age AS tuoi, City AS thanh_pho
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

ho_ten gioi_tinh tuoi thanh_pho
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu
Ví dụ 2:

Truy xuất Full_name, Gender, Grade của sinh viên có tên là Trinh Giao Kim (trường hợp KHÔNG sửa tên bảng)


SELECT sinh_vien.Full_name, sinh_vien.Gender, ket_qua_hoc_tap.Grade
FROM sinh_vien, ket_qua_hoc_tap
WHERE (sinh_vien.Full_name="Trinh Giao Kim") AND (ket_qua_hoc_tap.Full_name="Trinh Giao Kim");

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Full_name Gender Grade
Trinh Giao Kim Nam Kha
Ví dụ 3:

Truy xuất Full_name, Gender, Grade của sinh viên có tên là Trinh Giao Kim (trường hợp CÓ sửa tên bảng)


SELECT sv.Full_name, sv.Gender, kq.Grade
FROM sinh_vien AS sv, ket_qua_hoc_tap AS kq
WHERE (sv.Full_name="Trinh Giao Kim") AND (kq.Full_name="Trinh Giao Kim");

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Full_name Gender Grade
Trinh Giao Kim Nam Kha