X
MySQL
Các hướng dẫn cơ bản
X

Đặt lại tên cho bảng, cột bằng từ khóa AS trong MySQL

AS,Đặt lại tên cho bảng, cột trong MySQL